Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO makewall.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem), określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez spółkę Grupa Maciaszczyk spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (61-857) przy ul. Łaziennej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000430392, NIP: 7831691163, REGON: 302193034, za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną internetową makewall.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa warunki i zasady świadczenia – w ramach prowadzonej sprzedaży – usług drogą elektroniczną.

 2. Niezależnie od innych definicji wprowadzonych w treści Regulaminu, użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Cena – wskazana w Sklepie Internetowym cena sprzedaży Produktu, wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT i nie obejmująca kosztów dostarczenia Produktu do Klienta;

 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. Formularz Kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą;

 4. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość utworzenia Konta Klienta;

 5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienie;

 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, posiadająca Konto Klienta w Sklepie Internetowym lub korzystająca z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w związku z funkcjonowaniem;

 7. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości Zamówienia (bez kosztów przesyłki Sklepu Internetowego;

 8. Konto Klienta – zindywidualizowany, przypisany dla Klienta panel w Sklepie Internetowym, oznaczony e-mailem wskazanym przez Klienta i zabezpieczony za pomocą hasła, umożliwiający dokonywanie Zamówień, przechowywanie informacji o złożonych Zamówieniach oraz edytowanie danych podanych przez Klienta;

 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 10. Produkt – towar będący rzeczą ruchomą, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie;

 11. Sprzedawca – Grupa Maciaszczyk spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (61-857) przy ul. Łaziennej 4, NIP: 7831691163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000430392, prowadzący pod domeną internetową makewall.pl Sklep Internetowy

adres do doręczeń: ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań,

adres poczty elektronicznej: kontakt@makewall.pl,

telefon kontaktowy: +48 61 8580 540;

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, zawarta na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

 2. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej makewall.pl, które stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Produktu, przedstawionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2

Usługi świadczone w ramach Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta w ramach Sklepu Internetowego następujące bezpłatne Usługi:

 1. Możliwość zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.

 1. Umowa o świadczenie usługi zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta domeny makewall.pl, pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy.

 1. Konto Klienta.

  1. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia Konta Klienta, wysyłając odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu, lub pisemnie na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z Konta Klienta i stanowi wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta.

  2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym. W tym celu powinien wykonać następujące czynności:

 • W domenie Sklepu Internetowego kliknąć ikonę „Moje konto” (symbol postaci ludzkich), a po jej rozwinięciu wypełnić poszczególne rubryki Formularza Rejestracyjnego, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło;

 • Zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią;

 • Po dokonaniu wyżej opisanych czynności należy wybrać polecenie „Wyślij”;

 • Po dokonaniu wyżej opisanych czynności rejestracyjnych, Sprzedawca prześle do Klienta na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym, wiadomość mającą na celu weryfikację adresu e-mail wskazanego przez Klienta wraz z Regulaminem;

 • Po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości, o której mowa powyżej, Klient powinien otworzyć znajdujący się w niej link, co będzie jednoznaczne z potwierdzeniem wskazanego przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej.

  1. Po utworzeniu Konta Klienta, Klient ma możliwość zalogowania się do niego, wybierając w domenie Sklepu Internetowego ikonę „Moje konto” i, a następnie wpisując w panelu logowania swój adres e-mail oraz hasło.

  2. Po utworzeniu Konta Klienta, Klient ma możliwość edytowania i uzupełnienia swoich danych, danych do wysyłki oraz danych do faktury, takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, telefon, ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, kraj, a także przeglądanie historii i szczegółów Zamówień.

 1. Newsletter.

  1. Usługa Newsletter polega na przekazywaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji handlowych, w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

  2. Skorzystanie z Usługi Newslettera jest dobrowolne, ale uzależnione od wyrażenia przez Klienta zgód, o których mowa w pkt. c. poniżej.

  3. W celu skorzystania z Usługi Newsletter, Klient powinien zaznaczyć pole wskazujące na wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczyć pole wskazujące na wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy (Newsletter), zaznaczyć pole wskazujące na wyrażenie zgody na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, które są dostępne podczas rejestracji Konta Klienta lub podczas składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia, a także zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią.

  4. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą zgłoszenia przez Klienta takiego żądania na zasadach określonych w pkt. e. poniżej lub zaprzestania świadczenia usługi Newsletter przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w pkt. f. poniżej.

  5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Newsletter, wysyłając odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu, pisemnie na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu lub klikając na link umieszczony w stopce każdej wiadomości mailowej zawierającej Newsletter, co stanowi wypowiedzenie umowy o świadczenie tej Usługi w trybie natychmiastowym.

  6. Sprzedawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter w każdym czasie, jednakże w tym celu powinien poinformować Kupującego o zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.

 1. Formularz Kontaktowy

  1. Umowa o świadczenie usługi korzystania z Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy i jest zawierana na czas oznaczony. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości poprzez Formularz Kontaktowy albo zaprzestania wypełniania Formularza Kontaktowego.

  2. Formularz kontaktowy służy do zadania przez Kupującego pytania Sprzedawcy, związanego z oferowanymi przez Sprzedawcę Produktami oraz warunkami ich sprzedaży.

  3. W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, Kupujący powinien wypełnić rubryki, w ramach których wskaże swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości, a także zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią, a następnie wybrać polecenie „Wyślij wiadomość”.

  4. Sprzedawca udzieli Kupującemu odpowiedzi na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 1. Sprzedawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych dostęp do Usług może być utrudniony lub niemożliwy. Sprzedawca jednocześnie zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej i możliwie najkrócej.

§ 3

Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca dołoży najwyższej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania przez Klienta z Usług, w tym składania Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. Tym niemniej Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet, w szczególności związanymi z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. W związku z powyższym Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ingerencji.

 2. Sprzedawca oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w celu możliwości korzystania z oferowanych przez niego Usług w ramach funkcjonującego Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówienia, niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Klienta następujących warunków technicznych:

 1. Dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www;

 2. Aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe);

 3. Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki;

 4. JavaScript oraz technologia Cookies;

 5. Włączenie w używanej przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt. 3 powyżej, akceptacji plików Cookies pochodzących od Sprzedawcy, które są niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego;

 6. W celu korzystania z Usługi prowadzenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia, korzystania z Formularza Kontaktowego oraz usługi Newsletter, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 1. Sprzedawca oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Klientowi zakazane jest dostarczanie w ramach korzystania z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Sprzedawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody.

 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Sprzedawcę Usług oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego (z wyłączeniem reklamacji z tytułu rękojmi zakupionego Produktu, która została opisana w § 8 Regulaminu).

 1. Reklamacja, o której mowa powyżej, może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu lub pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu.

 2. Klient powinien zawrzeć w reklamacji opis problemu, w związku z którego zaistnieniem składa reklamację oraz wskazać, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji się domaga.

 3. Sprzedawca, rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji, chyba że Klient zastrzegł formę, w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.

§ 4

Zamówienia

 1. Informacje zawarte w domenie makewall.pl, pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy, w tym przedstawione przez Sprzedawcę Produkty, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

 2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu wskazanego w Zamówieniu.

 3. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen Produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym, jednakże Ceny wskazane w momencie złożenia Zamówienia pozostają dla niego wiążące.

 5. Klient zostanie poinformowany o łącznej cenie zamawianego Produktu, wraz z opłatą za jego dostarczenie po przejściu do koszyka i realizacji zamówienia. Kwota do zapłaty, która wyświetli się po wykonaniu tych czynności, obejmuje wszelkie koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść, w związku z zawarciem Umowy sprzedaży zamawianego Produktu.

 6. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien w domenie Sklepu Internetowego wykonać następujące czynności:

 1. Zaznaczyć format, ilość, a także inne elementy określające interesujący go Produkt, jeżeli istnieje możliwość ich wyboru, a następnie wybrać polecenie „Dodaj do koszyka”;

 2. Można kontynuować zakupy lub sfinalizować Zamówienie klikając w ikonkę „Koszyk”;

 3. Po wykonaniu powyższych czynności nastąpi przekierowanie do koszyka, wyświetli się podsumowanie dodanych do koszyka Produktów, ich ilości oraz cen Produktów, po czym należy wybrać polecenie „Przejdź do kasy”;

 4. Składanie Zamówienia można kontynuować logując się do „Konta Klienta”, wybierając polecenie „Zaloguj się” bądź kontynuować jako „gość”. Istnienie również możliwość założenia Konta Klienta w momencie dokonywania czynności związanych z zakupem; po wybraniu tej opcji nastąpi przekierowanie do Formularza Rejestracyjnego;

 5. Po przekierowaniu do Formularza Rejestracyjnego należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit b Regulaminu;

 6. Po wybraniu opcji zamówienie jako gość należy wypełnić w Formularzu Zamówienia pola dotyczące danych adresowych, opcjonalnie dane do faktury oraz numer telefonu; w przypadku zalogowania się do Konta Klienta dane te zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane zapisane na Koncie Klienta;

 7. Wybrać sposób dostawy, szczegółowo opisany w § 6 Regulaminu;

 8. Wybrać metodę płatności, szczegółowo opisaną w § 5 Regulaminu;

 9. Zaznaczyć pole wskazujące na zapoznanie się z Regulaminem i akceptacją jego treści;

 10. Po wykonaniu powyższych czynności, w celu złożenia Zamówienia należy wybrać polecenie „Kupuję i płacę”;

 11. W przypadku wybrania płatności z góry za pomocą „Przelewy24” nastąpi przekierowanie na domenę internetową wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowej, w którym należy dokonać płatności.

 1. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem Umowy Sprzedaży.

 2. Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z jej warunkami.

§ 5

Płatność

 1. Sprzedawca oferuje Klientowi następujące metody płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy, prowadzone przez PKO BP I Oddział w Poznaniu, pod numerem: 59 1020 4027 0000 1602 1107 3758. W tytule przelewu Klient powinien wskazać numer Zamówienia, przekazany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

 2. Płatność przelewem, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, prowadzonego przez grupy DialCom24 sp. z o.o. oraz PayPro S.A. z siedzibami w Poznaniu, w ramach którego dostępne są następujące możliwości dokonania płatności:

  1. płatność elektroniczna,

  2. karta debetowa lub kredytowa,

  3. płatność przy użyciu BLIK – płatność kodem z mobilnej aplikacji banku,

  4. płatność przy użyciu portfela elektronicznego Masterpass lub Visa Checkout.

 1. W przypadku wyboru metod płatności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 Regulaminu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni, od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 6

Kod rabatowy

   1. Klient okazjonalnie ma możliwość otrzymania Kodu rabatowego i wykorzystania go podczas zakupów w Sklepie Internetowym.

   2. Kod rabatowy Klient może uzyskać podczas różnego rodzaju imprez sprzedażowych, za zapisanie się do Newslettera, w mediach społecznościowych czy też podczas zamawiania usług u Sprzedawcy, o której to możliwości Sprzedawca w sposób wyraźny poinformuje Klienta.

   3. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie Produktów, które nie są objęte żadną inną promocją.

   4. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

   5. Dostępność Kodów rabatowych jest ograniczona, a ich aktualna dystrybucja zależy od decyzji Sprzedawcy.

   6. Okres ważności jest każdorazowo podawany wraz z Kodem rabatowym. Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego ważności.

   7. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.

   8. Skorzystanie z Kodu rabatowego jest fakultatywne i zależy od decyzji Klienta, który go posiada.

   9. Aby skorzystać z Kodu rabatowego, podczas składania Zamówienia należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod rabatowy”, co spowoduje obniżenie wartości zamawianych Produktów o wartość procentową posiadanego przez Klienta Kodu rabatowego. Cena wysyłki nie ulga obniżeniu po zastosowaniu Kodu rabatowego.

§ 7

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawca dostarczy Produkt na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 3. Klient posiada możliwość odbioru osobistego Produktu w siedzibie Sprzedawcy pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu.

 4. Sprzedawca realizuje dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Opłaty za przesyłki określone są w zakładce „Wysyłka i odbiór osobisty” znajdującej się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a także na etapie składania Zamówienia, przy wyborze sposobu dostawy.

 5. Sprzedawca nada do Klienta zakupiony Produkt w terminie 3 Dni roboczych. Termin dostawy uzależniony jest od działania przewoźnika, za pośrednictwem którego realizowana będzie dostawa Produktu. Maksymalny termin dostawy zgodnie z art. 543(1) Kodeksu cywilnego, wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dołoży staranności, aby Zamówienie zostało zrealizowane w najkrótszym możliwym terminie.

 6. Początek biegu terminu nadania Produktu rozpoczyna się w sposób następujący:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Sprzedawcy płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu przez Klienta płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;

§ 8

Rękojmia

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, w oparciu o rękojmię, według zasad uregulowanych w art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.

 4. W przypadku wystąpienia wady, uzasadniającej odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie rękojmi, Klient ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji.

 5. Oświadczenie obejmujące reklamację Klient może złożyć w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji na formularzu reklamacyjnym stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu lub w formie pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu.

 6. Klient zgłaszający reklamację zobowiązany jest dostarczyć Produkt dotknięty wadą na koszt Sprzedawcy, na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu.

 7. Klient może również osobiście dostarczyć Produkt dotknięty wadą na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji, chyba że Klient zastrzegł formę, w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.

§ 9

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad dostępu do tych procedur, Klient może m.in. zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, skorzystać z infolinii konsumenckiej prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: UOKiK) dostępnej pod numerami telefonów 801 440 220 oraz 22 290 89 16, uzyskać poradę mailową ze strony UOKiK pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl, skorzystać z wyszukiwarki instytucji udzielających pomocy konsumenckiej, dostępnej pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php, a także zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej UOKiK pod adresem https://www.uokik.gov.pl/ w zakładce „Konsumenci”.

 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest, funkcjonująca na szczeblu unijnym, platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR).

§ 10

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 ust. 12 Regulaminu (dalej jako: Odstąpienie od umowy).

 2. Prawo Odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument nie będzie zatem przykładowo uprawniony do Odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy zakupiony przez niego Produkt jest nieprefabrykowany, zostanie wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Konsument nie będzie uprawniony do Odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie Produkt personalizowany, posiadający elementy dostosowane do Konsumenta i przez niego określone, czyniące Produkt niepowtarzalnym.

 3. Bieg terminu do Odstąpienia od umowy, rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Klienta, a w przypadku umowy o świadczenie Usług, od dnia jej zawarcia.

 4. Konsument może Odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

 5. Wzór oświadczenia o Odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o Odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie pisemnej, na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu. Klient posiada również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu.

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o Odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przesłanie produktu przez Klienta za pobraniem nie będzie przyjmowane przez Sprzedawcę.

 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny dla Klientów w domenie makewall.pl, pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a także w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. 10 Regulaminu. Ponadto, w przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta, Newslettera, w przypadku złożenia Zamówienia oraz skorzystania z Formularza Kontaktowego, Regulamin zostanie przekazany Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający jego odtworzenie.

 2. Regulamin staje się wiążący dla Klienta z chwilą jego zaakceptowania, poprzez zaznaczenie pola (okienka) wskazującego na akceptację Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią.

 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie Internetowym. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem jego wejściem w życie, za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail, przekazując równocześnie nowy tekst Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, co będzie skutkowało rozwiązaniem zawartej umowy o świadczenie Usług. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązujące.

 4. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

  2. Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 1

formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Grupa Maciaszczyk spółka jawna

ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań

e-mail: kontakt@makewall.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………..……………………………………….………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………

W przypadku chęci otrzymania zwrotu płatności na konto bankowe, pomimo dokonania płatności za przesyłkę przy jej odbiorze, prosimy o podanie nr konta, na który zostanie dokonany zwrot.

Nr konta, na który zostanie dokonany zwrot

…………………………………………………………

Imię Nazwisko właściciela konta

…………………………………………………………

Data …………………

Podpis konsumenta…………………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik Nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………..………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………………….……../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………………….……….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem
Grupa Maciaszczyk

 

Regulamin do pobrania w formie pliku PDF [KLIKNIJ TUTAJ]